Verandering is nooit eenvoudig,
maar altijd mogelijk
.” 

Barack Obama

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Format C

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz

en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar

te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 1. Algemene informatie

  1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Rita Nabi

BIG-registraties: 29062397525

Basisopleiding: Gz-psycholoog

AGB-code persoonlijk: 94012032

Praktijk informatie 1

Naam praktijk zoals bekend bij KVK: Rita Nabi

E-mailadres: contact@psycholoog-nabi.nl

KvK nummer: 55373755

Website: www.praktijkritanabi.nl

AGB-code praktijk: 94059520

 1. Biedt zorg aan in

Omdat in het Zorgprestatiemodel nog wordt gewerkt met een onderscheid in basis- en specialistische ggz wordt tijdelijk deze vraag ook opgenomen in het kwaliteitsstatuut. Dit onderscheid zal in de toekomst vervallen en dan blijft uitsluitend de indeling in categorieën over.

2a.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.
De generalistische basis-ggz

2b.

Hier dient in ieder geval één optie te worden aangevinkt. Meerdere opties zijn mogelijk.

Categorie A

Categorie B

 1. Beschrijving aandachtsgebieden/zorgaanbod

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in de praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

3a. Beschrijf in maximaal 10 zinnen de algemene visie/werkwijze van de praktijk en hoe uw patiënten/cliëntenpopulatie eruit ziet. Bijvoorbeeld: op welke problematiek/doelgroep richt de praktijk zich, betrekt u familie/omgeving in de behandeling, past u eHealth(toepassingen) toe, etc.:

In mijn praktijk bied ik psychotherapeutische hulp binnen de Generalistische Basis GGZ (GB-GGZ) aan (jong) volwassenen vanaf 18 jaar en ouderen. De Generalistische Basis GGZ is bedoeld voor mensen met lichte tot matige psychische problemen. De therapie is kortdurend en klachtgericht.

Patiënten/cliënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht:

* Angstklachten (piekerangst, paniekklachten, sociale angsten, angst om de controle te verliezen);

* Traumagerelateerde klachten;

* Stemmingsklachten (depressieve klachten, problemen met rouwverwerking);

* Eetproblemen (eetbuien)

* Lichamelijke klachten waarbij ook psychische klachten een rol spelen (o.a. migraine-aanvallen,
overbelasting, vermoeidheid)

* Identiteitsproblemen

* Persoonlijkheidsproblemen.

Als GZ-psycholoog werk ik generalistisch. Dat betekent dat ik vanuit verschillende theoretische achtergronden en met verschillende behandelmethodieken al vroegtijdig problemen kan aanpakken.
In mijn praktijk maak ik vooral gebruik van de cognitieve gedragstherapie (afgekort CGT), EMDR en oplossingsgerichte therapie, aangevuld met E-mental health, zoals Mindfulness oefeningen.

3b. Patiënten/cliënten met de volgende hoofddiagnose(s) kunnen in mijn praktijk terecht:

* Aandachtstekort- en gedrag

* Overige kindertijd

* Alcohol

* Overige aan een middel

* Depressie

* Angst

* Restgroep diagnoses

* Genderidentiteitsstoornissen

* Psychische stoornissen door een somatische aandoening

* Slaapstoornissen

* Persoonlijkheid

* Somatoforme stoornissen

 1. Samenstelling van de praktijk

Aan de praktijk zijn de volgende zorgverleners verbonden:

Indicerend regiebehandelaar 1

Naam: Mw. R.R. Nabi

BIG-registratienummer: 29062397525

Coördinerend regiebehandelaar 1

Naam: Mw. R.R. Nabi

BIG-registratienummer: 29062397525

 1. Professioneel (multidisciplinair) netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel (multidisciplinair) netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten

Verpleegkundig specialisten

ggz-instellingen

Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel (multidisciplinair) netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Ik maak deel uit van een groep psychologen die met elkaar samen werken in Zoetermeer. Met deze

collega’s vorm ik samen een intervisiegroep.

 • Mevr. A. Kerbel, Gz-psycholoog, BIG NR.: 09910597415
 • Mevr. T. Natzijl, Gz-psycholoog, BIG NR: 69059942025
 • Mevr. H. Egging, Gz-psycholoog, BIG NR.: 59033531725
 • Mevr. R. Nabi, Gz-psycholoog, BIG NR.: 29062397525

Ik ben deelnemer van het samenwerkingsverband Oosterheem en Meerzicht Zoetermeer, een

onderdeel van de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). In de samenwerkingsverbanden wordt multidisciplinair samengewerkt. Ik werk samen met de aan de SGZ verbonden huisartsen.

Daarnaast is er, indien nodig, samenwerking met de dienstdoende psychiater van Parnassia en Rivierduinen.

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele (multidisciplinaire) netwerk, tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Als tijdens de behandeling duidelijk wordt dat medicamenteuze benadeling nodig is, wordt dit met u besproken en in overleg met u, wordt dit met uw huisarts besproken.

en/of de dienstdoende psychiater wordt geconsulteerd.

Als doorverwijzing naar een psychiater e/o specialistische geestelijke gezondheidszorg, wenselijk is, wordt dit in overleg met u en uw huisarts gedaan. Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen door bovengenoemde psychologen uit de intervisie groep.

De naam en telefoonnummer worden in antwoord op uw email en op de telefoonbeantwoorder weergegeven.

Indien ik niet op korte termijn ruimte heb om nieuwe clienten aan te nemen, verwijs ik de client naar

de website www.psychologenzoetermeer.nl voor een lijst met collega’s.Indien ik niet over een gewenste expertise beschik, adviseer ik de clienten een collega die wel deze

expertise heeft middels mijn netwerk.

Tijdens de behandeling vindt, indien nodig, met uw toestemming overleg plaats met de huisarts of de

praktijkondersteuner-GGZ van de huisarts. Soms kan ook via het maatschappelijk werk,

fysiotherapeuten, aanvullend ondersteuning worden geboden. In overleg met u bespreken we de

mogelijkheden.

5d. Patiënten/cliënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,

huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patienten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis telefonisch contact contact opnemen met

de huisartsenpost. In samenspraak met de huisarts wordt dan besloten of de crisisdienst wordt

ingeschakeld.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Het bestuur van de Huisartsenpost Zoetermeer heeft aangegeven dat het niet nodig is om een regeling te treffen inzake afstemming bij crises, aangezien patienten met een hoog risico of complexe problemen niet in de BG-GGZ worden behandeld. De gezamenlijke crisisdienst in Zoetermeer wordt in geval van crisis door de huisarts geraadpleegd.

5f. Ik vorm een lerend netwerk met de volgende vijf (inclusief mijzelf) zelfstandig werkende zorgverleners of heb mij aangesloten bij het lerend netwerk van de volgende zorgaanbieder:

Met de volgende collega’s vorm ik een intervisiegroep/lerend netwerk.

 • Tamara Natzijl (BIG nummer 69059942025)
 • Rita Nabi (BIG nummer 29062397525)
 • Hilde Egging (BIG nummer 59033531725)
 • Anita Kebel (BIG nummer 9910597415)
 • Manuela Boekweit (psycholoog-therapeut BIG nummer 19927019116).

Daarnaast neem ik deel aan wijkamenwerkingsverbanden, waarin ook huisartsen,

Praktijkondersteuners GGZ, het Algemeen Maatschappelijk werk deelnemen.

5g. Het lerend netwerk geeft op deze manier invulling aan het samen leren en verbeteren:

De intervisie bijeenkomsten bieden mij de mogelijkheid om inhoudelijke vraagstukken over een behandeling met collega’s te delen. Dit biedt mij o.a. de mogelijkheid om te reflecteren over mijn werkwijze, stil te staan en te leren van valkuilen, collega’s om advies te vragen over de te volgen

behandeling, professionele ondersteuning te vragen en te krijgen als dit nodig is.

 1. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is:

ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 1. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in de praktijk.

Link naar website met de behandeltarieven, en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief:

http://www.praktijkritanabi.nl/kosten&vergoedingen

 1. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:

* Intervisie

* Visitatie

* Bij- en nascholing

* Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden

* De beroepscode van mijn beroepsvereniging

* Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 1. Klachten- en geschillenregeling

Mijn patiënten/cliënten kunnen met klachten en geschillen over mij of mijn behandeling terecht

bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Mijn praktijk is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL. P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen

klachtenfunctionaris. Deze regeling houdt in het kort in: de cliënt dient bij Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. De zorgverlener verwijst in zijn communicatie naar Klacht & Company en/of verstrekt de cliënt het klachtenformulier. Klachten kunnen ook per e-mail of

schriftelijk worden ingediend bij Klacht & Company.

Link naar website:

www.praktijkritanabi.nl/werkwijze/rechten en plichten

 1. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten/cliënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij 
Naam vervangend behandelaar:

Mevr. Egging of een van de andere psychologen uit het intervisie netwerk. Tijdens vakantie of ziekte wordt dit vermeld op de telefoonbeantwoorder en in een automatische reply op een email.

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval de praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 1. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk

doorloopt

 1. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten/cliënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen).

Link naar wachttijden voor intake en behandeling: www.praktijkritanabi.nl of via

psycholgenzoetermeer.nl

 1. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in de praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt/cliënt):

Nieuwe patienten kunnen zich, met een verwijsbrief van hun huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden. Zij worden binnen 24 uur terug gebeld.

Intakegesprek (1ste gesprek) De intake is het eerste gesprek tussen u en mij, waarin wij kennis maken met elkaar en samen kijken naar wat u hier bij mij brengt. Geen enkel mens is hetzelfde en ook ieder probleem is uniek. Door uw problemen zo goed mogelijk in kaart te brengen, kan ik u een

passend behandelaanbod doen.

Tijdens het intakegesprek maken we samen een overzicht van uw klachten en bespreken we wat uw hulpvraag en doelen voor de behandeling zijn. Tussen het eerste en het tweede gesprek vult u een aantal vragenlijsten in. Op deze manier wordt verder inzicht verkregen van uw klachten en problemen. Dit is behulpzaam voor de behandeling.

In het tweede gesprek bespreken we de resultaten van de door u ingevulde vragenlijsten. Op basis van het intakegesprek en de resultaten van de vragenlijsten stel ik een diagnose en wordt in overleg met u een behandelplan opgesteld. Kunt u zich vinden in het voorgestelde traject, dan start de behandeling. Samen werken we toe naar de afgesproken doelen en zullen we regelmatig de vooruitgang evalueren. Tussentijds en aan het einde van de behandeling wordt bekeken of de doelen zijn bereikt. Na het einde van de behandeling wordt, met uw toestemming, een afsluitbrief gestuurd aan de huisarts.

12b. Ik verwijs de patiënt/cliënt naar een andere zorgaanbieder met een beter passend

zorgaanbod of terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien de praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt/cliënt:

Ja

 1. Behandeling

13a. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

13b. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuurt de indicerend regiebehandelaar een afschrift of samenvatting van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer),

tenzij de patiënt/cliënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

13c. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt/cliënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt/cliënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Persoonlijk, mondeling, schriftelijk, telefonisch, via de beveiligde omgeving van het E-health programma. In het behandelcontract, mondeling, wordt de client geinformeerd over mijn beroepsgeheim, het recht op privacy en de uitzondering die geldt bij een meldcode.

13d. De voortgang van de behandeling en begeleiding wordt in de praktijk als volgt gemonitord

(zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Via observaties, mondelinge evaluaties, evaluaties van de doelen, de oefeningen die tussen de sessies met de client zijn afgesproken, vervolg metingen via vragenlijsten en ROM metingen. 13e. Ik reflecteer periodiek en tijdig met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten, medebehandelaren) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Iedere 3 a 5 weken, afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten.

13f. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten/cliënten op de volgende manier (wanneer, hoe):

Vragenlijst CQi-GGZ-VZ-AMB na de behandeling, maar ook tijdens de behandeling en bij het laatste gesprek.

 1. Afsluiting/nazorg

14a. Ik bespreek met de patiënt/cliënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

14b. De verwijzer wordt hiervan door de (coördinerend) regiebehandelaar in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt/cliënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

14c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt/cliënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 1. Omgang met patientgegevens

15a. Ik vraag om toestemming van de patiënt/cliënt bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

15b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

15c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt/cliënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/NZa:

Ja

III. Ondertekening

Naam: Mevr. drs. R.R. Nabi

Plaats: Zoetermeer

Datum: 05-05-2022

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,

handel conform het Landelijk kwaliteitsstatuut ggz en dat ik dit kwaliteitsstatuut

naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.