Verandering is nooit eenvoudig,
maar altijd mogelijk
.” 

Barack Obama

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

 

 

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

 

 

I. Algemene informatie

 

 

1. Gegevens ggz-aanbieder

Naam regiebehandelaar: Rita Nabi
BIG-registraties: 29062397525
Overige kwalificaties: Orthopedagoog-Generalist
Basisopleiding: Gz-psycholoog
AGB-code persoonlijk: 94012032

Praktijk informatie 1

Naam praktijk: Rita Nabi
E-mailadres: contact@psycholoog-nabi.nl
KvK nummer: 55373755
Website: www.praktijkritanabi.nl
AGB-code praktijk: 94059520

 

 

2. Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

 

 

3. Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm:

 • Angstproblematiek, depressieve klachten, onverwerkte trauma, interpersoonlijke problemen,
 • somatoforme klachten.

Behandelvormen: cognitieve gedragstherapeutische technieken; traumaverwerkingstechnieken zoals

 • EMDR, schrijfopdrachten; lichaamsgerichte technieken, oplossingsgerichte technieken.
 • Behandelvorm individuele gesprekken, gecombineerd met e-health.

 

 

4. Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Medewerker 1

Naam: Mevr. drs. R.R. Nabi

BIG-registratienummer: 29062397525

 

 

5. Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

 • Huisartsenpraktijk(en)
 • Collegapsychologen en -psychotherapeuten
 • Verpleegkundig specialisten
 • ggz-instellingen
 • Zorggroep(en)

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien

van toepassing BIG-registratie(s)):

Ik maak deel uit van een groep psychologen die met elkaar samen werken in Zoetermeer. Met deze collega’s vorm ik samen een intervisiegroep.

Mevr. W. Landman, Gz-psycholoog, BIG NR.: 29059896825

Mevr. A. Kerbel, Gz-psycholoog, BIG NR.: 09910597415

Mevr. T. Natzijl, Gz-psycholoog, BIG NR: 69059942025

Mevr. H. Egging, Gz-psycholoog, BIG NR.: 59033531725

Mevr. R. Nabi, Gz-psycholoog, BIG NR.: 29062397525

Ik ben deelnemer van het samenwerkingsverband Oosterheem en Meerzicht Zoetermeer, een onderdeel van de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). In de

samenwerkingsverbanden wordt multidisciplinair samengewerkt. Ik werk samen met de aan de SGZ verbonden huisartsen. Daarnaast is er, indien nodig, samenwerking met de dienstdoende psychiater van Parnassia en Rivierduinen.

 

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt

 • daarvoor geen toestemming geeft:
 • Als tijdens de behandeling duidelijk wordt dat medicamenteuze benadeling nodig is, wordt dit met u besproken en in overleg met u, wordt dit met uw huisarts besproken.
 • en/of mevrouw Spermon, psychiater wordt geconsulteerd.
 • Als doorverwijzing naar een psychiater e/o specialistische geestelijke gezondheidszorg, wenselijk is,
 • wordt dit in overleg met u en uw huisarts gedaan. Tijdens mijn afwezigheid in verband met ziekte of vakantie wordt de praktijk waargenomen door bovengenoemde psychologen uit de intervisie groep.

De naam en telefoonnummer worden in antwoord op uw email en op de telefoonbeantwoorder weergegeven.

Indien ik niet op korte termijn ruimte heb om nieuwe clienten aan te nemen, verwijs ik de client naar de website www.psychologenzoetermeer.nl voor een lijst met collega’s.

Indien ik niet over een gewenste expertise beschik, adviseer ik de clienten een collega die wel deze expertise heeft middels mijn netwerk.

Tijdens de behandeling vindt, indien nodig, met uw toestemming overleg plaats met de huisarts of de praktijkondersteuner-GGZ van de huisarts. Soms kan ook via het maatschappelijk werk,

fysiotherapeuten, aanvullend ondersteuning worden geboden. In overleg met u bespreken we de mogelijkheden.

 

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Patienten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crisis telefonisch contact contact opnemen met de huisartsenpost. In samenspraak met de huisarts wordt dan besloten of de crisisdienst wordt ingeschakeld.

 

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: Het bestuur van de Huisartsenpost Zoetermeer heeft aangegeven dat het niet nodig is om een regeling te treffen inzake afstemming bij crises, aangezien patienten met een hoog risico of complexe problemen niet in de BG-GGZ worden behandeld. De gezamenlijke crisisdienst in Zoetermeer wordt in geval van crisis door de huisarts geraadpleegd. 

 

 

6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ja

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is:

ik upload mijn gecontracteerde verzekeraars op : www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 

 

7. Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden.

 

 

8. Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

 • Intervisie
 • Visitatie
 • Bij- en nascholing
 • Registratie-eisen van specifieke behandelvaardigheden
 • De beroepscode van mijn beroepsvereniging
 • Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op www.ggzkwaliteitsstatuut.nl

 

 

9. Klachten- en geschillenregeling

Alle informatie hierover is te vinden op deze pagina.

 

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Nederlands Instituut van psychologen (NIP)

 

10. Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Mevr. Egging of een van de andere behandelaren uit het intervisie netwerk. Tijdens vakantie of ziekte wordt dit vermeld op de telefoonbeantwoorder en in een automatische reply op een email.

 

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens

overlijden of andere calamiteiten:

Ja

 

 

II. Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

 

11. Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz

en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Lees hier meer over de wachttijden.

 

 

12. Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Nieuwe patienten kunnen zich, met een verwijsbrief van hun huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden. Zij worden binnen 24 uur terug gebeld om een eerste intake gesprek af te spreken.
In 
mijn praktijk is er ook een mogelijkheid om, bij voorkeur op woensdag, in de vooravond af te spreken. Tijdens het eerste, intakegesprek, neem ik met u door wat uw klachten zijn, hoelang u deze ervaart, wat de reden is om (nu) hulp te zoeken, wat uw hulpvraag en uw doelen zijn voor de behandeling.
Tevens leg ik uit hoe de werkwijze verder zal zijn, krijgt u een behandelcontract mee om thuis te kunnen lezen, spreek ik met u af dat u tussen het eerste en het volgende gesprek, enkele vragenlijsten invult t.b.v. de diagnostiek. In het tweede gesprek worden de resultaten besproken, leg ik uit welke diagnose ik kan stellen, wordt het behandelplan opgesteld en worden er verdere afspraken gemaakt voor de behandeling.

Indien de cliënt toestemming geeft wordt de informatie in het behandelplan verstrekt aan de huisarts. Tussentijds en aan het einde van de behandeling wordt bekeken of de doelen zijn bereikt.
Na het einde van de behandeling wordt, met uw toestemming, een afsluitbrief gestuurd aan de huisarts.
Aan de cliënten wordt, afhankelijk van de eisen van uw verzekeraar, verzocht een klachtenlijst in te vullen aan het begin en aan het eind van de behandeling in het kader van effectmeting. U ontvangt via een email een uitnodiging van Telepsy.
Afspraken die niet tijdig, uiterlijk 24 uur tevoren, worden geannuleerd, worden de kosten van het consult bij u in rekening gebracht. 

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

 

 

13. Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam:
mevr. drs. R.R. Nabi, Gz-psycholoog

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Neen

 

 

14. Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam:
Mw. drs. R.R. Nabi, Gz-psycholoog

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

 

 

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam:
Mevr. drs. R.R. Nabi, Gz-psycholoog

Generalistische basis ggz:
Kwalificatie Omschrijving 9401 gz-psycholoog, 1e lijn

Gespecialiseerde ggz:
Geen

 

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Persoonlijk, mondeling, schriftelijk, telefonisch, via de beveiligde omgeving van het E-health programma. In het behandelcontract, mondeling, wordt de client geïnformeerd over mijn beroepsgeheim, het recht op privacy en de uitzondering die geldt bij een meldcode. 

 

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

Via observaties, mondelinge evaluaties, evaluaties van de doelen, de oefeningen die tussen de sessies met de client zijn afgesproken, vervolg metingen via vragenlijsten en ROM metingen.

 

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

 

 

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,

doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor: Iedere 3 a 5 weken, afhankelijk van de duur en de ernst van de klachten.

 

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Vragenlijst CQi-GGZ-VZ-AMB na de behandeling, maar ook tijdens de behandeling en bij het laatste gesprek.

 

 

 

15. Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

 

 

16. Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

 

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

 

 

III. Ondertekening

Naam: Mevr. drs. R.R. Nabi

Plaats: Zoetermeer

Datum: 01-08-2019

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

 

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.