“it does not matter how slowly you go as long as you do not stop.” 

Confucius

Algemene (betalings)voorwaarden Praktijk Rita Nabi, Zoetermeer

Artikel 1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten en alle daarmee in verband houdende handelingen, zowel mondeling als schriftelijk tussen de psycholoog werkend bij Praktijk Rita Nabi en de cliënt.

 

Artikel 2

De psycholoog werkzaam bij Praktijk Rita handelt volgens de beroepscode en/of richtlijnen van de beroepsverenigingen waar zij lid van is het Nederlands Instituut voor Psychologen en de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve Therapieën.

 

Artikel 3

 1. De cliënt draag er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de psycholoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de psycholoog worden verstrekt.
 2. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of naar waarheid aan de psycholoog zijn verstrekt, heeft de psycholoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 3. De psycholoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de psycholoog kenbaar horen te zijn. Van de cliënt wordt verwacht dat deze zoveel mogelijk met de psycholoog meewerkt en adviezen opvolgt.

 

Artikel 4

 1. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoeding en voorwaarden de zorgverzekeraar van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 2. Vanaf 2014 wordt de Generalistische Basis-GGZ uit de basisverzekering vergoed. Er wordt niet meer per consult gedeclareerd, maar in een product kort, middel of intensief. Er is hierbij sprake van een van een DSM-5[1] aandoening en milde tot matig ernstige klachten. Als er tijdens de intakefase geen diagnose kan worden gesteld, wordt het product OVP (Onvolledig behandeltraject) gedeclareerd.
 3. De zorgverzekeraars vergoeden de volgende problemen niet: relatieproblemen, werk gerelateerde problemen, stress- en aanpassingsproblemen; sociale problemen, leerproblemen, als u bent verhinderd of een afspraak bent vergeten (no show).
 4. Als uw zorgverzekeraar het gedeclareerd product niet vergoed aan Praktijk Rita Nabi (bijvoorbeeld omdat u in het declaratiejaar in behandeling bent geweest bij een andere GGZ-instelling e/o psycholoog), dan worden de kosten bij u in rekening gebracht. U dient de gemaakte kosten dan zelf te betalen.
 5. Praktijk Rita Nabi werk samen met de Stichting Georganiseerde Eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). Zij verzorgen de declaraties bij de zorgverzekeraars. Als de Praktijk Rita Nabi een contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraar dan worden de kosten van de behandeling direct bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. De zorgverzekeraar verrekent het eigen risico met u.
 6. Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak, is de Praktijk Rita Nabi gerechtigd de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid aan de cliënt in rekening te brengen. Er zal dan 45 euro in rekening gebracht worden.
 7. Als de Praktijk Rita Nabi geen contract heeft afgesloten met uw zorgverzekeraars, bent u zelfverantwoordelijk de kosten te betalen.

Voor meer informatie over de vergoedingen, zie de website van Praktijk Rita Nabi.

 

Artikel 5

 1. De door de Praktijk Rita Nabi aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling dienen door de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de factuur te zijn betaald.
 2. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, dan krijgt de cliënt een laatste gelegenheid om de factuur zonder ophoging van kosten binnen 14 dagen te betalen.
 3. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de Praktijk Rita Nabi zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 4. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van  € 25,-.
 5. Bij betalingsachterstand is de Praktijk Rita Nabi gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Artikel 6

Alles wat u bespreekt met de psycholoog van Praktijk Rita Nabi is vertrouwelijk van aard en mag nooit zonder uw schriftelijke toestemming met anderen worden besproken. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de geheimhoudingplicht doorbroken mag worden. Hierbij kunt u denken aan vermoedens van huiselijk geweld. In dit geval zal Praktijk Rita Nabi de landelijke richtlijnen volgen van de meldcode. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

 

Artikel 7

De psycholoog van Praktijk Rita Nabi heeft een inspanningsverplichting en zal dienaangaande al haar professionaliteit inzetten om uw probleem op te lossen. De psycholoog heeft echter geen resultaatverplichting. Alle keuzes en beslissingen die u neemt, al dan niet onder invloed van de therapie, zijn voor uw eigen rekening en verantwoordelijkheid.

 

Artikel 8

Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten tussen Praktijk Rita Nabi en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.

 

September, 2020

Download hier de pdf

 

 

[1] DSM-5 = Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th edition

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.