Geluk betekent dat wat je denkt, wat je zegt en wat je doet in harmonie is

Mahatma Gandhi

Verhinderd of ziek?

Het kan voorkomen dat u een keer onverhoopt verhinderd bent. In dat geval dient u de afspraak minstens 24 uur van tevoren af te zeggen. Dit kan telefonisch (door het inspreken van de voicemail als er niet wordt opgenomen) of per e-mail. Doet u dit niet op tijd en/of komt u zonder bericht niet naar uw afspraak (‘no show’), dan ben ik genoodzaakt de kosten van de gemiste behandelsessie bij u in rekening te brengen. Uw zorgverzekeraar vergoedt de ‘no show’ kosten niet.

 

Uw privacy

Als psycholoog heb ik een geheimhoudingsplicht. Alleen als u daarmee instemt krijgt uw huisarts aan het begin en na afronding van de behandeling een korte brief om op de hoogte te blijven van uw situatie. Daarnaast kan het nodig zijn om gedurende de behandeling met uw huisarts te overleggen. Bijvoorbeeld over de voortgang van uw behandeling of medicatiegebruik. Zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming wordt aan niemand informatie verstrekt over uw behandeling. Ook niet aan familieleden, bijvoorbeeld.

Uw rechten

Er zijn een aantal wetten waaraan ik mij als hulpverlener moet houden en waarmee uw rechten als cliënt worden beschermd. Dit zijn onder andere de Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO), de Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet Klachtrecht en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze laatstgenoemde verordening verplicht mij ook een Privacyverklaring op te nemen op mijn website, die u via de link kunt lezen.  

 

Uw gegevens

Het dossier dat ik over ons contact met u aanmaak wordt veilig bewaard. Nadat een behandeling is beëindigd, worden uw gegevens 20 jaar bewaard. Daarna worden ze vernietigd. Zelf kunt u, indien u daartoe aanleiding ziet, mij verzoeken al eerder het dossier te vernietigen. Ook heeft u recht op inzage in uw dossier en/of kunt u een kopie van uw dossier opvragen. U tekent dan een verklaring waarin u zelf de verantwoordelijkheid op u neemt voor het verantwoord beheer van die gegevens.

 

Informatie aan derden

Praktijk Rita Nabi geeft geen verklaringen af waarmee direct een materieel of juridisch belang van u is gemoeid. Met de weigering een dergelijke verklaring af te geven wordt de gedragscode van verschillende beroepsverenigingen gevolgd (o.a. het NIP, Nederlands Instituut van Psychologen). Meer informatie is te vinden op de website van het NIP

 

Klachten en geschillen

Mocht u ondanks mijn inspanningen om een goed en cliëntvriendelijk behandelbeleid te voeren, toch klachten hebben die niet in overleg met mij kunnen worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen. Hier vindt u tevens de volledige beroepscode die aan het beroepsmatig handelen van een psycholoog worden gesteld.

 

Wat als u een klacht heeft?

Praktijk Rita Nabi is aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling van P3NL, vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In het kader van de Wkkgz is elke zorgaanbieder verplicht om een klachtenregeling en geschillenregeling te hebben. Deze verplichting is ook opgenomen in het Kwaliteitsstatuut.

P3NL heeft namens de bij haar aangesloten verenigingen een uniforme klachten- en geschillenregeling voor vrijgevestigde zorgverleners opgezet en gezamenlijke afspraken gemaakt over een in te schakelen klachtenfunctionaris. Deze regeling houdt in het kort in:

De cliënt dient bij Klacht & Company een klacht in tegen zijn zorgverlener. De zorgverlener verwijst in zijn communicatie naar Klacht & Company en/of verstrekt de cliënt het klachtenformulier. Klachten kunnen ook per e-mail of schriftelijk worden ingediend bij Klacht & Company.

De klacht komt terecht bij de klachtenfunctionaris van Klacht & Company. De klachtenfunctionaris zoekt samen met de cliënt en de zorgverlener naar een oplossing. Lukt het niet om door bemiddeling tot een oplossing te komen? Dan kan de klacht worden voorgelegd aan de specifieke geschillencommissie in Den Haag.
De geschillencommissie doet vervolgens een bindende uitspraak.

Zowel informatie over de procedure als het klachtenformulier zijn bij de praktijk op te vragen.

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.