Verandering is nooit eenvoudig,
maar altijd mogelijk
.” 

Barack Obama

Privacyverklaring praktijk Rita Nabi

 

Algemeen

Om u goed te kunnen behandelen, leg ik gegevens over u vast. Hierbij houd ik mij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze wet staat waar ik voor moet zorgen als ik uw persoonsgegevens gebruik. Ook staat erin welke rechten u heeft. Voor de gezondheidszorg zijn er ook nog andere regels over de bescherming van privacy. Deze staan bijvoorbeeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De AVG verplicht mij om u schriftelijk informatie te geven over hoe ik met uw gegevens omga. Ik doe dit door deze privacyverklaring op mijn website te publiceren.

 

In het kort

In deze privacyverklaring leest u onder andere welke gegevens ik van u bewaar. Ook vertel ik u hoe ik de informatie die ik over u bewaar bescherm. Met verschillende beveiligingsmaatregelen zorg ik ervoor dat alleen degenen die bij uw behandeling betrokken zijn uw gegevens kunnen bekijken. Het gaat om uw gegevens, daarom vertel ik in deze verklaring ook hoe u uw eigen gegevens kunt bekijken en wat u kunt doen als u niet tevreden bent met de manier waarop ik met uw gegevens omga. U kunt de volledige tekst van de verklaring hieronder lezen.

 

Uw rechten

Het gaat over uw gegevens, dus ik kan mij voorstellen dat u wilt weten welke persoonsgegevens ik van u bewaar en dat u zelf zeggenschap wilt over uw gegevens. Daarom staat in de AVG dat u altijd bij mij kunt vragen:

 • Welke persoonsgegevens ik van u heb;
 • Om uw gegevens in te zien of om een kopie van uw gegevens (dit kan alleen als de privacy van een ander niet in gevaar komt);
 • Om gegevens die ik van u heb aan te passen of aan te vullen, mocht dit nodig zijn;
 • Om uw gegevens (gedeeltelijk) te vernietigen (dit kan alleen als ik niet wettelijk verplicht ben om deze gegevens te bewaren, als deze gegevens niet meer nodig zijn om u goed te kunnen behandelen en als anderen er geen schade van ondervinden);
 • Om een verklaring van uzelf aan uw dossier toe te voegen.

Bovenstaande vragen kunt u mondeling of schriftelijk aan mij stellen. Als u dat zelf niet kunt, mag u dat ook door een vertegenwoordiger laten doen (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Gebruik van uw persoonsgegevens

In mijn praktijk kan ik verschillende persoonsgegevens van u gebruiken, zoals bijvoorbeeld uw contactgegevens en behandelgegevens. Die gegevens bewaar ik in uw persoonlijke (papieren en elektronische) cliëntendossier. Dit doe ik in de eerste plaats om u een goede behandeling te kunnen geven. Daarnaast heb ik ook gegevens van u nodig om uw behandeling in rekening te kunnen brengen.

 

Ik bewaar de volgende gegevens van u:

 • Naam, adres en woonplaats (NAW) gegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummers en eventueel e-mailadressen
 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Verzekeringsgegevens
 • Onderzoeksgegevens en gegevens over uw behandeling

Ik verzamel uw gegevens onder andere bij de inschrijving, tijdens consulten en telefoongesprekken. Als ik voor uw behandeling samenwerk met andere zorgverleners, ontvang ik van hen gegevens over uw behandeling.

 

Voor welke doelen verwerk ik uw gegevens?

In de AVG staat dat uw behandelaar ervoor moet zorgen dat uw gegevens in de praktijk op de juiste manier gebruikt en bewaard worden.

Ik verzamel en bewaar uw gegevens alleen:

 • Om u de psychologische zorg te bieden die u nodig heeft;
 • Om de zorg die u heeft gekregen in rekening te kunnen brengen;
 • Om de kwaliteit en bedrijfsvoering van mijn praktijk op peil te houden;
 • Om aan zorgverzekeraars en de Nederlandse Zorgautoriteit te kunnen laten zien welke zorg ik heb geleverd. De door mij aangeleverde gegevens worden daarbij anoniem verwerkt.

 

Bewaartermijn van uw gegevens

Uw persoonsgegevens bewaar ik niet langer dan nodig is voor een goede behandeling.

Voor uw onderzoeks- en behandelgegevens is deze bewaartermijn 20 jaar (vanaf de laatste behandeling). Soms is het voor uw gezondheid nodig om de gegevens langer te bewaren. Uw behandelaar bepaalt of dat nodig is.

 

Wie heeft toegang tot uw gegevens?

Alleen degenen in mijn praktijk die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling kunnen uw gegevens bekijken. Zij bekijken uw dossier alleen als dat nodig is voor de behandeling.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Ik ga vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Ik zal bijvoorbeeld uw gegevens alleen met een ander delen als u daar schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Ook voor het doorgeven van gegevens aan bijvoorbeeld uw huisarts of bij een verwijzing naar een andere zorgaanbieder (bijvoorbeeld een psychiater) is toestemming van u nodig.

Ik ben wettelijk verplicht om gegevens over de door mij geleverde zorg aan te leveren aan het landelijke Diagnose Informatie Systeem (DIS) van de Nederlandse Zorgautoriteit. Indien u tegen deze aanlevering bezwaar heeft, kunt u dit bij mij kenbaar maken.

Volgens het contract met uw verzekeraar ben ik verplicht om gegevens omtrent het effect van de behandeling, de door u ingevulde vragenlijsten voor- en na de behandeling, geanonimiseerd toe te zenden aan de Stichting Benchmark GGZ, opgericht door overheid en verzekeraars.

 

Beveiligingsmaatregelen

Ik doe veel moeite om uw gegevens te beschermen. Ik ga zorgvuldig en onder strikte geheimhouding met uw gegevens om. Daarnaast heb ik mijn computersystemen en netwerkverbindingen op verschillende manieren beveiligd tegen onbevoegde toegang. Als er ondanks alle maatregelen toch mensen zonder toestemming of noodzaak in uw gegevens kunnen kijken, meld ik dat onmiddellijk bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Soms geef ik organisaties of leveranciers een opdracht waarvoor zij ook uw persoonsgegevens gebruiken of waardoor zij toegang hebben tot het systeem waarin ik uw gegevens bewaar.

Dat kan bijvoorbeeld gaan om organisaties die mijn computersystemen onderhouden of een organisatie die namens mij de geleverde zorg in rekening brengt. Ook deze organisaties gaan strikt vertrouwelijk met uw gegevens om, zij gebruiken ze niet voor andere activiteiten dan die waarvoor ik ze opdracht heb gegeven. Ik maak met deze organisaties in een contract strikte afspraken over beveiligingsmaatregelen die ze nemen om ongeoorloofd gebruik van uw gegevens te voorkomen. Ook leggen we in dat contract vast dat ze alle werkzaamheden uitvoeren volgens de wet- en regelgeving.

Download hier de pdf.

 

Rita Nabi |Gz-psycholoog

Kaagkade 57-E
2725 AA Zoetermeer
Telefoonnummer: 079-3604 183
E-mail: contact@psycholoog-nabi.nl
BIG registratienummer: 29062397525
KvK nummer: 55373755

De praktijk is van maandag t/m vrijdag geopend. U kunt zich, met een geldige verwijsbrief van uw huisarts, telefonisch of via de mail aanmelden.